Assessment

Träffsäkrare rekryteringar

Med hjälp av vår expertis inom person- och organisationspsykologi kan vi stärka varje rekryteringsprocess. Beslutsunderlaget som vi förser vår klient med bygger alltid på evidensbaserade metoder.

Rätt kandidat för rätt situation

Rätt kompetens är avgörande för att ett bolag ska nå sina strategiska mål. Men vad betyder rätt kompetens?

– Svaret på den frågan hittar vi genom en annan fråga, Vilken situation befinner sig vår klient i? Därför inleder vi utvärderingsprocessen med att kartlägga bolagets nuläge och vision för att sedan matcha de insikterna mot den idealiska kandidatens profil, säger vd Peter Tolstoy.

Går det att förutsäga en kandidats framtida arbetsprestation? Faktum är att forskningen har tagit stora kliv framåt under de senaste tjugo åren. Och de personbedömningar som MPS arbetar med grundar sig på vetenskapligt säkerställda metoder med hög prediktiv validitet.

– Eftersom vi uteslutande använder evidensbaserade metoder har vi under åren sett en hög träffsäkerhet. Lägg till det att våra processer säkerställer att varje rekrytering sker ur ett öppet och jämlikt perspektiv, säger Tolstoy.

Men MPS Sverige erbjuder två olika utvärderingshelheter, MPS Aptitude Assessment och MPS Leadership Potential.

MPS Aptitude Assessment

MPS Aptitude Assessment stöder valet av rätt kandidat och ger jämlik information om personens styrkor och utvecklingsområden. I relation till bolagets situation och målsättning bygger utvärderingen på tre helheter:

  1. Kandidatens kompetens: Bakgrund och erfarenhet, utveckling och ledarskap.
  2. Kandidatens personlighet: Förmåga att kommunicera och samarbeta, beslutsfattande, motivation, förverkligande, organisationsförmåga, ledarskaps- och säljfärdigheter.
  3. Kandidatens funktionsförmåga: Problemlösning, förmåga att lära sig, beredskap att hantera stress och tidspress.

MPS Leadership Potential

Det är givet att en ledares arbetsmetoder och personlighet inverkar på hela arbetsgemenskapens dynamik och kultur. Studier har påvisat att vissa karaktärsdrag och arbetsmetoder hos en ledare är viktiga för att bolaget ska vara framgångsrikt.

– Det går inte att fastställa allmänna ledarskapskompetenser som skulle lämpa sig generellt för alla organisationer. Under våra ledarbedömningar fokuserar vi på hur väl ledarens arbetsmetoder och personlighet lämpar sig specifikt för vår uppdragsgivare, säger Peter Tolstoy.

Insikter garanterar en lyckad process

Varje Executive Search-uppdrag inleds med en förstudie, där klientens organisation, affärsstrategi och personalsituation analyseras. Om situationen kräver det kan förstudien färdigställas inom snäva tidsramar.

Utifrån de insikter som förstudien ger tar Executive Search-teamet fram en kravprofil för den roll som ska fyllas. Och så fort uppdragsgivaren ger grönt ljus inleder teamet sin sondering av marknaden för att hitta de mest lämpade kandidaterna.

– I det uppdraget bedömer vi också kandidaternas framtida potential med hjälp av våra verktyg och metoder. Analysmaterialet sammanställs sedan till en helhetsbedömning och ett skarpt beslutsunderlag för klienten, säger Peter Tolstoy.

Vetenskaplig bästa praxis

MPS Sverige använder sig enbart av vetenskapligt beprövade bedömningsverktyg.
Vi samarbetar med organisationspsykologen Anders Sjöberg. Han är docent i psykologi och har lång erfarenhet av bedömningsmetoder inom arbetslivet. Anders Sjöberg har även utvecklat psykologiska bedömningssystem som används av både privata och offentliga organisationer.

Verktyget Assessment Engine uppfyller den globala standarden ISO 10667: Bedömningstjänster i arbetslivet – Processer och metoder för bedömning av människor i arbetsrelaterade syften.

– Jag är stolt över att samarbeta med MPS Sverige. De baserar sin utvärdering på forskning och vetenskaplig bästa praxis, säger Anders Sjöberg.

- En betrodd partner -

Vad våra klienter vill

Våra klienter har ett enda mål; de vill stärka sin organisation. Därför söker de rätt medarbetare och ledare. Och på MPS Sverige vet vi vilken effekt framgångsrikt ledarskap har på både medarbetare, kunder och företagets resultat.

Ta kontakt

Peter Tolstoy
Peter Tolstoy
peter.tolstoy@mps.se +46 72 972 3487