MTE – Management Team Evaluation™

MTE innebär en såväl strukturerad som dynamisk process för att utvärdera ledningsgruppens styrkor och svagheter när det gäller arbetsprocesser, beslutsförmåga och implementeringskraft. Evalueringsprocessen belyser ledningsgruppen utifrån 10 fokusområden (se t v). Den ger en klar bild av vad gruppen behöver förändra i sitt arbetssätt för att öka sin effekt, samt hur den förändringen kan genomföras.

Evalueringsprocessen inbegriper:

  • att svara på ett kortfattat frågeformulär
  • en kortare intervju med var och en av ledningsgruppens medlemmar
  • feedback till gruppens ledare och till gruppen som helhet
  • en seminariediskussion för att ta fram förbättringsområden

MTE kan både genomföras som en fristående utvecklingsinsats och som det första steget i en mera omfattande ledningsgruppsutveckling. Oavsett vilket så bidrar den till såväl en ökad fokusering på kärnfrågorna i ledningsarbetet som en vitalisering av gruppens arbetsprocess. Den ger också VD (eller motsvarande) tydliga riktlinjer för hur ledningsgruppen kan utvecklas vidare.