Karakteristik av ledningsgruppens arbete - Frågeformulär

Ladda ner svarsformuläret här och skicka ditt svar till mps@mps.se.

Du kan skriva ut frågorna nedan om du vill här.

1. När ett viktigt beslut ska fattas:

1. redogör ledaren för förutsättningarna som han inhämtat från de berörda ledningsgruppsmedlemmarna före mötet
och informerar om vilket beslut som han/hon kommit fram till
2. diskuterar ledaren och de som direkt är berörda av beslutet, varefter ledaren beslutar. Övriga ledningsgruppsmedlemmar är passiva
3. kommer alla med synpunkter som är relevanta i sakfrågan, varefter ledaren väger in dessa i sitt beslut. Ledaren ansvarar för att följa upp att beslutet följs
4. diskuteras frågan så grundligt att alla känner ett förpliktigande ägarskap till det beslut som man enas om. Samtliga
i gruppen tar ansvar för att följa upp att beslutet följs

2. Alla i ledningsgruppen tar ansvar för att hålla sig informerade och vara pålästa i de frågor som finns på dagordningen

1. alltid
2. oftast
3. ibland
4. sällan

3. Ledningsgruppsmötena har en klar struktur, så att det är en tydlig åtskillnad mellan information, diskussion och beslutsfattande

1. alltid
2. oftast
3. ibland
4. sällan

4. Hur ofta händer det att en fråga som vi beslutade om en lösning för dyker upp igen, antingen oförändrad eller i en något annorlunda form

1. aldrig
2. det händer mycket sällan
3. förekommer då och då
4. det är ganska vanligt

5. När vi kommit fram till ett beslut, kan jag vara helt säker på att det snabbt och effektivt implementeras i alla delar av vår organisation

1. stämmer helt
2. stämmer i stort sett
3. stämmer bara till viss del
4. stämmer inte alls

6. Ledningsgruppen och dess medlemmar agerar effektivt och kraftfullt för att driva det nödvändiga förändringsarbetet i organisationen

1. stämmer helt
2. stämmer i stort sett
3. stämmer bara till viss del
4. stämmer inte alls

7. Om jag sliter med ett problem på min avdelning känns det naturligt att lyfta det i ledningsgruppen för att få de övrigas stöd och synpunkter

1. Ja, absolut
2. Ja, om jag kan prata om problemet utan att visa min svaghet som ledare
3. Kanske, men vi har inte tid med sådant på våra möten
4. Nej, det skulle inte kännas naturligt

8. Vilken av dessa beskrivningar stämmer bäst på din ledningsgrupp:

1. ledaren tar alla viktiga beslut efter att ha inhämtat information från övriga ledningsgruppsmedlemmar
2. ledaren tar alla viktiga beslut efter att ha inhämtat synpunkter och invändningar från ledningsgruppsmedlemmar
3. ledningsgruppen diskuterar frågan grundligt, varefter ledaren tar ett beslut. Ledaren följer upp hur de övriga genomför det som beslutats
4. ledningsgruppen diskuterar frågan grundligt och kommer fram till ett beslut som alla kan stå för som sitt eget. Ledningsgruppsmedlemmarna tar ett gemensamt ansvar för att alla genomför det som beslutats

9. Vi lyfter upp och skärskådar hur vi som ledningsgrupp och var och en av oss agerar som ledare och vilken standard som vårt beteende sätter för övriga organisationen

1. aldrig
2. har hänt någon gång i samband med att någon har betett sig på ett
sätt som bryter mot vår ledarpolicy
3. det sker då och då, t.ex. som en reaktion på att vi upptäcker att ledare
på lägre nivåer eller medarbetare inte beter sig som vi önskar
4. det är en återkommande och självklar del i hur vi bedriver
ledningsgruppsarbete

10. Ledningsgruppen tar ett beslut som i en fråga där man inte lyckats nå enighet. Vilken av följande situationer är mest trolig:

1. de som var emot beslutet kommer att motarbeta det mer eller mindre öppet
2. de som var emot beslutet kommer göra minsta möjliga för att beslutet ska genomföras
3. de som var emot beslutet kommer att genomföra det, men inte med någon större entusiasm
4. de som var emot beslutet kommer att lägga hela sin själ i att genomföra det

11. Fråga 10 handlade om lojalitet med fattade beslut. Vilken grad av bristande lojalitet hos någon eller några av ledningsgruppens medlemmar krävs för att det ska bli en fråga för ledningsgruppen:

1. vi diskuterar inte enskilda ledningsgruppsmedlemmars prestationer
2. att någon motarbetar det som beslutats (punkt A i fråga10)
3. att någon motarbetar det eller gör minsta möjliga för att beslutet ska genomföras (punkt A eller B i fråga 10)
4. ovanstående, men det räcker att någon agerar oengagerat när det gäller beslutets genomförande för att det ska bli en angelägenhet för ledningsgruppen (punkt A, B eller C i fråga 10)

12. Motsättningar och konflikter mellan ledningsgruppens medlemmar

1. undviks helt och blir inte ett tema i ledningsgruppen
2. tas upp i indirekt form, t.ex. som en fråga om samarbete mellan två avdelningar
3. tas upp när de blir synliga som ett hinder i beslutsprocessen
4. ses som en viktig fråga att hantera för ledningsgruppen

13. Vilken av dessa beskrivningar stämmer bäst på din ledningsgrupp:

1. ledningsgruppen har ingen effekt alls på min utveckling som ledare
2. ledningsgruppsarbetet bidrar till att öka min förståelse av vad ledarskap innebär
3. jag får ofta synpunkter och råd i ledningsgruppen som jag har nytta av i mitt ledarskap och jag har också möjlighet att ta upp sidor av mitt ledarskap som jag är osäker på
4. jag får klar och tydlig feedback på mitt ledarskap från de övriga i ledningsgruppen. Gruppen är mitt viktigaste forum för att utvecklas som ledare

14. Om jag tar upp en känslig fråga som någon av de övriga i gruppen uppfattar som kritik, hur säker kan jag då vara på att denne inte hämnas genom att baktala mig eller motarbeta mig bakom min rygg?

1. helt säker
2. ganska säker, vi brukar inte gå bakom ryggen på varandra
3. jag vet inte, men det skulle inte förvåna mig om det skedde
4. jag är övertygad om att det skulle hända

15. Hur ofta ger ni varandra feedback i ledningsgruppen på vilken påverkan (positiv eller negativ) som enskilda medlemmar har på effektiviteten och arbetslusten i gruppen?

1. aldrig
2. kan hända någon enstaka gång
3. förekommer då och då
4. det är ett naturligt och vanligt förekommande inslag i gruppens arbete

16. Tänk dig situationen att någon av gruppens medlemmar inte förmår leda sin avdelning så att den levererar ett tillräckligt bra resultat, samt att detta blivit uppenbart för flera av de andra i ledningsgruppen. Hur skulle ni troligen hantera den saken i din ledningsgrupp?

1. ledningsgruppen undviker frågan och alla förväntar sig att gruppens ledare tar upp den enskilt med den som den berör.
2. problemen som den berörda avdelningen skapar skulle behandlas, men utan att direkt peka ut den berörda chefen
3. gruppens ledare skulle ta upp frågan och be om synpunkter från de övriga, för att senare hitta en lösning tillsammans med den berörde. Ledaren tar hela ansvaret för att följa upp saken
4. vem som helst i gruppen skulle kunna ta upp frågan och alla skulle ta ansvar för att den blir grundligt behandlad i ledningsgruppen. Alla tar också ansvar för att den följs upp

17. Hur ofta upplever du att du kommer från ett ledningsgruppsmöte med mera energi och entusiasm än du hade när du gick till mötet?

1. så gott som varje gång
2. ganska ofta
3. har hänt någon enstaka gång
4. aldrig

18. Ledningsgruppen är en starkt pådrivande kraft för att jag ska lyckas med affären inom mitt område.

1. stämmer helt
2. stämmer i stort sett
3. stämmer bara till viss del
4. stämmer inte alls

19. Vi utvärderar vårt sätt att arbeta i ledningsgruppen

1. det händer aldrig
2. kan hända någon enstaka gång
3. förekommer då och då
4. varje ledningsgruppsmöte avslutas med att alla ger sin syn på hur mötet har varit

20. Jag känner mig fri att uttrycka mina åsikter i ledningsgruppen

1. stämmer helt
2. ganska ofta
3. har hänt någon enstaka gång
4. aldrig

21. Vi använder tiden i ledningsgruppen åt sådant som jag har direkt nytta av för att kunna leda min del av verksamheten på bästa sätt

1. stämmer helt
2. stämmer i stort sett
3. stämmer bara till viss del
4. stämmer inte alls

22. Ledningsgruppen är ett effektivt forum för att integrera de olika delarna av verksamheten till en helhet

1. stämmer helt
2. stämmer i stort sett
3. stämmer bara till viss del
4. stämmer inte alls

Ladda ner svarsformuläret här och skicka ditt svar till mps@mps.se.