Tillit driver resultat – ledarträning i verkliga situationer!

Tillsammans med organisationspsykologen Lars Johan Clemedson, som skrivit boken The Power of Openness and Trust, har MPS tagit fram ett helt nytt ledarutvecklings- och coachingprogram.

Programmet baserar sig på deltagarnas agerande i verkliga situationer. Det bygger på tillit och öppenhet. Du tränas i dina reella utmaningar och leder andra i deras. Programmet tar sin utgångspunkt i deltagares affärsmässiga utmaningar och utmynnar i handlingar med tydliga affärsmässiga effekter.

Principer

Utveckla emotionell kompetens

Den emotionella komponenten i ett fungerande ledarskap är stor; i ett icke-fungerande ledarskap är den vanligtvis helt avgörande. De låsningar, begränsningar och hinder som gör att chefer inte får full effekt av sitt ledarskap är sällan av kognitiv (dvs. kunskapsmässig) karaktär. Det är snarare rädsla, osäkerhet, trygghetsbehov och/eller kontrollbehov som hindrar ett tryggt och kraftfullt agerande. Förmågan att kombinera kravställning med personlig närhet är oumbärlig i komplexa verksamheter.

Att utveckla emotionell kompetens i verkligheten innebär att utforska den emotionella världen inifrån, dvs. när känslorna faktiskt råder. Alternativet, att testa emotionella stilar eller diskutera något som hänt någon annan gång och någon annanstans, ger enbart en intellektuell förståelse som har mycket liten effekt i faktiska situationer. Fokus på effekt En grundtanke är att flytta uppmärksamheten från vad ledaren gör till vilken effekt det får. Det innebär bl.a. att inga beteenden är ”rätt” av principiella skäl, enbart om de får önskade konsekvenser.

Arbeta med verkligheten

Programmet baserar sig på deltagarnas agerande i verkliga situationer. Det som denne berättar om utmaningar i ledarskapet på hemmaplan vävs samman med det som exponeras i den aktuella här-och-nu-situationen. På så sätt tränas han/hon i att hantera verkligheten när den pågår i stället för att göra den till föremål för intressanta men verkningslösa diskussioner.

Affärsmässig inramning

Programmet tar sin utgångspunkt i deltagares affärsmässiga utmaningar och utmynnar i handlingar med affärsmässiga effekter. Däremellan gör deltagaren en djupdykning i de aspekter av den egna personen som bidrar till eller hindrar ett effektivt ledarskap.

Deltagarna förväntas ta ledarskap. I det här programmet förväntas deltagarna få syn på och ta ansvar för den effekt deras agerande har.

Innehåll

Programmet omfattar 10 dagar samt intervjuer och individuell coachning.

Intervjuer Deltagaren intervjuas tillsammans med närmaste chef (styrelseordförande om deltagaren är VD) inför programmet. Syftet är att etablera en gemensam förståelse för deltagarens ledarskapsmässiga och affärsmässiga utmaningar. Dessa utgör grunden för arbetet i programmet och för utvärderingen av vad deltagaren åstadkommit när det har genomförts.

Moment 1 (2 dagar)

Deltagarna presenterar sina affärsmässiga respektive ledarskapsmässiga utmaningar och får övriga deltagares inspel och feedback.

Moment 2 (2,5 dagar)

En processamling där deltagarna går på djupet med sin förmåga att påverka andra, utveckla andra och hantera emotionellt påfrestande situationer. Skeenden och reaktioner under programmet länkas till situationer som deltagarna brottas med i sina företag/organisationer. Deltagarna gör sig kompetenta att hantera svåra situationer när de uppstår i stället för att reflektera i efterhand över vad de borde ha gjort.

Moment 3 (2,5 dagar)

Ytterligare fördjupning av den utveckling som skett under moment 2. Länken mellan deltagarens ledarbeteende och de affärsmässiga effekterna utforskas och tydliggörs. Kravet på att deltagaren ska omsätta gjorda insikter i effektiv handling ökar.

Moment 4 (2 dagar)

Ökat fokus på effektiv handling som både utvecklar individen och gör maximal nytta för företaget.

Moment 5 (1 dag)

Deltagaren redovisar vad han/hon har uträttat i form av konkreta ledarskapshandlingar och vilka verifierbara ekonomiska vinster som det har inneburit för företaget. Deltagarens närmaste chef medverkar och verifierar den utveckling som skett.

Metoder och inspiration

Programmet bygger bl.a. på följande metoder;

Systemteory (L. v Bertalanffy; W. Buckley; etc.)

Teorier om gruppdynamik (S. Weelan & W. Schutz)

Teorier om försvarsmekanismer och gruppmönster (C. Argyris)

Social neurovetenskap (A. Damasio & M. Lieberman)

Emotionell intelligens (Salovey & Mayer; D. Goleman)

Teorier om ledning Lagprestanda (J. Katzenbach & M. Belbin)

Gestaltterapi (P.Pearls & G. Brown)

Vill du veta mer - boka in oss för ett förutsättningslöst möte!

Peter Tolstoy
Senior Consultant

Phone: +46 72 972 34 87
peter.tolstoy@mps.se
Stockholm, Sweden