Resultatfokuserad Ledarutveckling 2021–22

Programmet fokuserar på vilken effekt deltagaren har som ledare, dvs. på hur dennes agerande bidrar till utveckling, förändring och ekonomiska resultat. Inledningsvis ligger tyngdpunkten på effekten på andra människor – vad i det egna beteendet som skapar respektive motverkar tillit, motivation och arbetslust. Under programmets gång förskjuts fokus mot vilken reell effekt deltagaren har på organisationens verksamhet och resultat, dvs. på hans/hennes förmåga att göra det som krävs för att främja lysande prestationer.

Målet med programmet är att deltagarna ska utveckla sitt ledarskap så att det leder till medvetna, resultatskapande handlingar. Det innebär att den faktiska förmågan att bemästra komplexa och utmanande situationer står i centrum. Deltagaren utmanas att våga använda mer av sig själv för att öka sin trovärdighet och genomförandekraft. Målet är inte att producera planer, rapporter eller allmänna insikter – utan handlingar som leder till önskad effekt.

Utgångspunkten i programmet är att deltagaren, tillsammans med sin chef, presenterar en ledarskapsmässig och en affärsmässig/verksamhetsmässig utmaning. Dessa kan fördjupas eller förändras under programmets gång, men tanken är att de ska ge en tydlig bild av vad deltagaren har att uppnå för att resultatet av ledarprogrammet ska betraktas som lyckat.

Deltagaren utvärderas efter genomgånget program utefter vad han/hon har uträttat i form av konkreta ledarskapshandlingar och vilka verifierbara effekter eller resultat som det har inneburit för organisationen. Notera att det inte handlar om vad deltagaren förhoppningsvis ska göra i framtiden, utan vad som är gjort eller oåterkalleligen initierat vid programmets slut. Ingen verksamhet lever på insikter, planer eller förhoppningar. Ett ledarprogram som inte kan uppvisa resultat medan det pågår kommer sannolikt inte heller kunna göra det i framtiden.

Grundläggande tankar bakom programmets utformning

Arbeta med verkligheten
Programmet baserar sig på deltagarnas agerande i verkliga situationer. Det som denne berättar om utmaningar i ledarskapet på hemmaplan vävs samman med det som exponeras i den aktuella här-och-nu-situationen. På så sätt tränas han/hon i att hantera verkligheten när den pågår i stället för att diskutera i efterhand vad som borde ha gjorts.

Utveckla emotionell kompetens
Den emotionella komponenten i ett fungerande ledarskap är stor; i ett icke-fungerande ledarskap är den vanligtvis helt avgörande. De låsningar, begränsningar och hinder som gör att chefer inte får full effekt av sitt ledarskap är sällan av kognitiv (dvs. kunskapsmässig) karaktär. Det är snarare rädsla, osäkerhet, trygghetsbehov och/eller kontrollbehov som hindrar ett tryggt och kraftfullt agerande. Förmågan att kombinera kravställning med personlig närhet är oumbärlig i komplexa verksamheter.

Att utveckla emotionell kompetens i verkligheten innebär att utforska den emotionella världen inifrån sig själv, dvs. när känslorna faktiskt råder. Alternativet, att testa emotionella stilar eller diskutera något som hänt någon annan gång och någon annanstans, ger enbart en intellektuell förståelse som har mycket liten effekt i faktiska situationer.

Fokus på effekt
En grundtanke är att flytta uppmärksamheten från vad ledaren gör till vilken effekt det får. Det innebär bl.a. att inga beteenden är ”rätt” av principiella skäl, enbart om de får önskade konsekvenser för verksamheten och för de personer som påverkar den.

Verksamhetsmässig inramning
Programmet tar sin utgångspunkt i deltagarens verksamhetsmässiga utmaningar och utmynnar i handlingar med verksamhetsmässiga effekter. Däremellan gör deltagaren en djupdykning i de aspekter av den egna personen som bidrar till eller hindrar ett effektivt ledarskap, vilket vanligtvis innebär att växa och förstå sig själv bättre som människa och den påverkan man har (eller inte har) på andra.

Deltagarna förväntas ta ledarskap
I det här programmet förväntas deltagaren ta ledarskap utifrån uppdraget att hjälpa övriga deltagare att få syn på och ta ansvar för den effekt som de har. På så sätt exponeras deltagarens ledarskap i realtid, vilket möjliggör feedback på faktisk effekt som ledare i stället för att förhålla sig till vad deltagaren väljer att berätta om vilken effekt hon/han upplever sig ha på hemmaplan.

Detta skiljer det här programmet från flertalet ledarprogram där alltför detaljstyrda program snarare får karaktären av snitslad bana, där deltagarna styrs av direktiv från kursledarna. Dessa riskerar att ge mer träning i att följa, men inte i att verkligen ta ansvar själv och leda.

Innehåll

Programmet omfattar 10 dagar samt intervjuer och individuell coaching.

Intervjuer
Deltagaren intervjuas tillsammans med närmaste chef (styrelseordförande om deltagaren är VD, GD, Kommunchef, eller motsvarande) inför programmet. Syftet är att etablera en gemensam förståelse för deltagarens ledarskapsmässiga och verksamhetsmässiga utmaningar. Dessa utgör grunden för arbetet i programmet och för utvärderingen av vad deltagaren åstadkommit när det har genomförts.

Moment 1 (25 – 26 januari)
Deltagarna presenterar sina verksamhetsmässiga respektive ledarskapsmässiga utmaningar och får övriga deltagares inspel och feedback. Här etableras en förståelse för vad var och en brottas med på hemmaplan, liksom en upplevelse av hur deltagaren förmår entusiasmera sina åhörare. Bägge dessa är viktiga inspel för att deltagarna ska kunna bidra till varandras utveckling.

Moment 2 (23 (kl 18.00) – 25 februari)
En processamling där deltagarna går på djupet med sin förmåga att påverka andra, utveckla andra och hantera emotionellt påfrestande situationer. Skeenden och reaktioner under programmet länkas till situationer som deltagarna brottas med i sina organisationer. Deltagarna gör sig kompetenta att hantera utmanande situationer när de uppstår i stället för att reflektera i efterhand över vad de borde ha gjort.

Moment 3 (30 (kl 18.00) mars – 1 april)
Ytterligare fördjupning av den utveckling som skett under moment 2.
Länken mellan deltagarens ledarbeteende och de verksamhetsmässiga effekterna utforskas och tydliggörs. Förväntan på att deltagaren ska omsätta gjorda insikter i effektiv handling ökar.

Moment 4 (3 – 4 maj)
Ökat fokus på effektiva ledarskapshandlingar som både utvecklar individen och gör maximal nytta för verksamheten.

Examination (17 juni)
Deltagaren redovisar vad han/hon har uträttat i form av konkreta ledarskapshandlingar och vilka verifierbara vinster som det har inneburit för organisationen. Deltagarens närmaste chef medverkar och verifierar den utveckling som skett.

Individuell coachning
Programmet inkluderar ett flertal individuella samtal om såväl den ledarskapsmässiga som den affärs-/verksamhetsmässiga utvecklingen under programmet. Härutöver är kursledarna tillgängliga för coachande samtal närhelst deltagaren känner ett behov för det.

Målgrupp
Chefer över chefer eller övriga chefer med flerårig chefserfarenhet. Deltagarantalet är satt till max 16.

Vill du veta mer - boka in oss för ett förutsättningslöst möte!

Peter Tolstoy
Senior Consultant

Phone: +46 72 972 34 87
peter.tolstoy@mps.se
Stockholm, Sweden