Organisationsanalys

I vår organisationsanalys undersöker vi hur din verksamhet fungerar idag genom att engagera din personal i organisationsutvecklingen. Vi identifierar viktiga utvecklingsbehov i vår resultatanalys och kommer med förslag på ytterligare åtgärder. Vi gör uppföljningsmätningar för att kontrollera om åtgärderna har varit effektiva.

360°

Med hjälp av en 360°-analys samlas feedback om hur en chef/expert fungerar in från kollegor, medarbetare och andra berörda. 360°-analyser undersöker personer på ett annorlunda sätt och visar tydligt vilka sidor som behöver utvecklas och prioriteras.

Feedbacken ges i ett lösningsbaserat stödverktyg som gör det möjligt för chefer att utveckla sina egna metoder med hjälp av 360°-analys. En 360°-analys ger stöd till chefen under perioder av förändring och inför nya utmaningar. Det ger motivation att lämna komfortzonen och ta sig an nya utmaningar genom att skapa en stöttande och förebyggande kultur inom organisationen.

Innehållet i 360°-analysen kan ligga till grund för konkreta ledningsprinciper utifrån organisationens strategi och värderingar. 360°-analysen kan därför fungera som ett verktyg för att kommunicera, stödja och följa upp hur strategin implementeras inom organisationen.

Enkät om företagsklimat

Enkäten om företagsklimat ger tillförlitliga data om organisationens interna processer och välbefinnandet på arbetsplatsen. Enkäten tar upp frågor som har avgörande betydelse för organisationens verksamhet och utveckling.

Målet med enkäten om företagsklimat är att skapa en lägesrapport om klimatet bland personalen för att kunna planera utvecklingsrutiner, få in systematisk information och utvärdera effekterna av förändringar. Kunskapen om hur organisationen fungerar ökar och det blir lättare att förutsäga möjliga risker och hot.

Enkät om kulturdynamik

Enkäten om kulturdynamik gör det möjligt för organisationen att identifiera kulturella element som stödjer genomförandet av en strategi och får organisationens kultur att utvecklas i rätt riktning, samtidigt som hänsyn tas till situationen idag och personalens engagemang.

Enkäten riktar sig till organisationer som vill utvecklas långsiktigt och som ser verksamhetskulturen som nyckeln till ett framgångsrikt samarbete. Kulturdynamikenkäten innehåller en analys av det aktuella läget jämfört med målsättningen. Därefter formuleras konkreta åtgärder för att nå målen:

  • GAP-analys
  • Definition av åtgärder och identifiering av talanger (ledarskapsmässiga/strategiska)
  • Konkretisering av ledarskapstalanger

Styrelse- och ledningsenkäter

Board Analyzer® är en heltäckande enkät för utvärdering av styrelsens prestationer. Den undersöker styrelsens verksamhet, varje individs bidrag och samarbetet mellan VD och styrelsen.

Board Barometer® är ett frågeformulär för utvärdering av styrelsens aktiviteter, som sammanställts utifrån Board Analyzer-formuläret.

I båda studierna går det att jämföra styrelsens resultat med ett finskt referensmaterial.

Strategic Board Survey är ett kortfattat frågeformulär som används som ett första steg för att kartlägga styrelsens roll inom organisationen och i genomförandet av företagets strategi. Frågeformuläret används för att samla in feedback från organisationen och viktiga intressegrupper om företagets inriktning och styrelsens aktiviteter.

Ledningens utvecklingsprocess används för att översätta den aktuella ledningssituationen till hårda fakta med hjälp av Management Barometer. Resultaten hjälper oss att hitta de viktigaste utvecklingsåtgärderna och att främja den målbaserade och systematiska utvecklingen av ledningens verksamhet. Management Barometer gör det möjligt att få mätbara resultat när det gäller ledningens arbete och utveckling. Vi använder finska referensmaterial för att analysera resultaten.

Management Barometer-teman för ledningen är

  • Målorientering och förnyelse
  • Verksamhet och uppgifter
  • Engagemang och enighet i gruppen
  • Ledarskap
  • Beslutsfattande och effektivitet
  • Individuella bidrag