MPS Ledningsgruppsutveckling — Besluts- och genomförandekraft genom öppenhet och tillit

MPS Ledningsgruppsutveckling integrerar teamutveckling, ledarutveckling och byggandet av en resultatdrivande organisationskultur i en och samma process. Målet är att bygga en nivå av öppenhet och tillit som är tillräcklig för att ledningsgruppen ska kunna hantera sina mest komplexa och sensitiva frågor på ett effektivt sätt.

Nyckelorden är: öppenhet; tillit; transparens; ömsesidig förpliktelse; djup delaktighet; och genuint ledarskap.

VARFÖR?

Idag måste ledare och ledningsgrupper hantera frågor av ökande komplexitet, p g a mera sofistikerade kundbehov, snabb teknikutveckling och global konkurrens. En tillräcklig nivå av öppenhet och tillit tillförsäkrar gruppen den grad av uppmärksamhet, delaktighet och ansvarstagande som krävs för att

  • ta snabba beslut med bibehållen kvalitet
  • implementera beslutade åtgärder utan att tappa kraft p g a bristande entusiasm
  • bibehålla en organisationskultur som främjar excellenta prestationer

HUR? 

”Learning by doing”

Decennier av forskning och erfarenheter visar att det inte räcker med att veta. De insikter som görs i ett utvecklingsprogram har begränsad påverkan på vad ledare faktiskt gör. Vårt fokus är därför de handlingar som ledningsgruppens medlemmar gör och, framför allt, vilken effekt dessa handlingar har på kollegor, medarbetare och kunder, samt på företagets resultat. Vi bidrar till att synliggöra dessa effekter och ansvariggöra teamets deltagare för den påverkan som de har.

Verkligheten som ”Case”

Arbetsmaterialet i ledningsgruppsutvecklingen är de reella affärs- och ledarskapsmässiga utmaningar som företaget/organisationen har. Ingen tid slösas på artificiella gruppövningar som sysslar med hypotetiska problem.
Det innebär också ett ständigt fokus på det som händer i teamet, dvs här-och-nu-perspektivet. Deltagarna uppmuntras att hantera det som sker när det sker istället för att föröka förstå det i efterhand.
En konsekvens av att verkligheten styr är att det inte är möjligt att presentera ett program timme för timme. Istället är det angelägenheten i de verkliga frågorna som styr agendan.

Coachning

Vi faciliterar teamarbetet huvudsakligen genom att öka deltagarnas medvetenhet, dels om hur de påverkar övriga teammedlemmars motivation, framgång och lärande, dels hur deras beteende påverkar företagets/organisationens framgång. Eftersom öppenhet är motorn bakom tillit kommer vi uppmuntra teammedlemmarna till att våga bli mer och mer öppenhjärtiga. Vi kommer också ansvariggöra medlemmarna för iden mån deras beteende förstärker eller försvagar en gynnsam organisationskultur.

UTVÄRDERING

Insatsen utvärderas mot i vilken mån den har bidragit till företagets framgång. Vi säljer resultat, inte aktiviteter. Som en följd av det tar vi inte betalt av våra kunder om de inte kan se en tillfredsställande ”return on investment”.