Managerial Team Evaluation (MTE)

MTE innebär en såväl strukturerad som dynamisk process för att utvärdera ledningsgruppens styrkor och svagheter när det gäller arbetsprocesser, beslutsförmåga och implementeringskraft. Evalueringsprocessen belyser ledningsgruppen utifrån 10 fokusområden (se t v). Den ger en klar bild av vad gruppen behöver förändra i sitt arbetssätt för att öka sin effekt, samt hur den förändringen kan genomföras.

Evalueringsprocessen inbegriper:

  • att svara på ett kortfattat frågeformulär
  • en kortare intervju med var och en av ledningsgruppens medlemmar
  • feedback till gruppens ledare och till gruppen som helhet
  • en seminariediskussion för att ta fram förbättringsområden

MTE kan både genomföras som en fristående utvecklingsinsats och som det första steget i en mera omfattande ledningsgruppsutveckling. Oavsett vilket så bidrar den till såväl en ökad fokusering på kärnfrågorna i ledningsarbetet som en vitalisering av gruppens arbetsprocess. Den ger också VD (eller motsvarande) tydliga riktlinjer för hur ledningsgruppen kan utvecklas vidare.