MPS Executive Search

MPS Executive Search har lösningen när du söker personer till din styrelse, ledningsgrupp eller till andra krävande positioner.

Vi inleder alltid uppdraget med en förstudie, där vi analyserar er organisation, er affärsstrategi samt er personalsituation. Utifrån detta bygger vi en kravprofil för rollen. Därefter söker vår expertis igenom marknaden efter möjliga kandidater. I uppdraget bedömer vi även personens framtida potential med hjälp av våra verktyg och metoder. Vi tittar även på kandidatens erfarenhet och bakgrund. Detta sammanställer vi sedan till en helhetsbedömning och ett skarpt beslutsunderlag för dig som kund.

Executive Search av styrelsemedlemmar

Ett genomtänkt och väl planerat byte av styrelsemedlemmar är ett tecken på ett välfungerande styrelsearbete. En vanlig utmaning vid valet av styrelsemedlemmar är att fastställa vilka kriterier styrelsen bör uppfylla för att bolaget skall kunna förverkliga dess strategier. Alltför ofta söker bolag kandidater enbart inom det egna nätverket och kartlägger inte fördomsfritt möjligheter på annat håll.

MPS Executive Search fokuserar att på ett professionellt sätt söka styrelsekandidater som överensstämmer med bolagets värdegrund, vision och strategi. MPS har även gedigen erfarenhet och kompetens av att bedöma och utveckla styrelsens arbete, samt att utarbeta riktlinjer utifrån en ägarsynpunkt.

Executive Search till högsta ledningen

MPS har arbetat med ledningsgrupper och styrelser sedan 1974. Våra konsulter har gedigen egen affärserfarenhet och bakgrund. Detta kommer våra kunder till nytta i de uppdrag vi levererar. Våra konsulter är även specialister inom urvalsprocesser, psykometri och processdesign. Genom vår gedigna specialistkompetens kan vi leverera er konkreta och affärsmässiga nyckeltal kopplat till era urvalsbeslut. Detta gör att ni kan ta HR beslut på samma sätt som ni tar andra investeringsbeslut i bolaget.

Vi inleder alltid uppdraget med en förstudie, där vi analyserar er organisation, er affärsstrategi samt er personalsituation. Utifrån detta bygger vi en kravprofil för rollen. Därefter söker vår expertis igenom marknaden efter möjliga kandidater. I uppdraget bedömer vi även personens framtida potential med hjälp av våra verktyg och metoder. Vi tittar även på kandidatens erfarenhet och bakgrund. Detta sammanställer vi sedan till en helhetsbedömning och ger er som kund ett skarpt beslutsunderlag.

Search av specialister och mellanchefer

MPS Executive Search hittar rätt personer för krävande specialist- eller mellanchefsroller där kompetenskraven är höga eller arbetsplatsens läge är krävande.

MPS Executive Search-processen kan vara det effektivaste – eller kanske till och med det enda – sättet att hitta en specialist inom ett snävt affärsområde. Med enbart en konventionell annons når man nödvändigtvis inte rätt målgrupp. Därför är Executive Search ett effektivt verktyg när man söker specialister och mellanchefer.

En förstudie garanterar en lyckad Executive Search process

Vår förstudie säkerställer att kandidaten och den kommande arbetsgruppen passar för varandra.
I förstudien analyseras organisationens nuläge, affärsstrategi, personalsituation samt förväntningar på den nya medarbetaren. Utifrån denna information identifierar vi lämpliga kandidater.

Genom att vi gör förstudien kan vi lämna sex månaders garanti för uppdraget.