MPS Assessment

Rätt kompetens inom bolaget är avgörande för att förbättra konkurrensfördelarna samt stödja bolagets strategiska mål.

Våra personbedömningar grundar sig på vetenskapligt säkerställda metoder med hög prediktiv validitet. Vi använder evidensbaserade metoder och identifierar rätt kandidat utifrån dialog med kund där vi bedömer vad som lämpar sig bäst för rollen och bolaget i fråga.

Våra bedömningsmetoder säkerställer att alla delar i rekryteringsprocessen sker utifrån ett öppet och jämställt perspektiv.

MPS Assessment skapar de bästa förutsättningarna för framgångsrika tillsättningar.

MPS arbetar ihop med Associate Professor inom Arbets-och organisationspsykologi, Anders Sjöberg, grundare av Assessment Engine:

”Jag är stolt att samarbeta med en partner som MPS Sverige som baserar sin assessment på forskning och vetenskaplig best praxis."

Tillsammans med Assessment Engine uppfyller vi den globala standarden ISO 10667: Assessment service delivery - Procedures and methods to assess people in work and organizational settings.

MPS Aptitude Assessment

MPS Aptitude Assessment stöder valet av den nya personen och ger jämställd information om kandidaternas styrkor och utvecklingsområden.

Om man vill bygga framgångsrika bolag bör man identifiera rätt personer för bolaget, vad som bygger framtida arbetsprestation samt vad som är bolagets målsättning. Detta sammanställs sedan till en kravprofil för rollen samtidigt som bedömningens mål fastställs med den rekryterande chefen. Utifrån detta väljs sedan lämplig metod och tillvägagångssätt för bedömningen.

MPS Leadership potential

Bolagets situation, affärsstrategi och kultur fastställer de nödvändiga kriterierna för ledarskapet.

Studier har även påvisat att vissa karaktärsdrag och arbetsmetoder hos ledaren är viktiga med tanke på framgång, även om man inte kan fastställa allmänna ledarskapskompetenser som lämpar sig för alla bolag. Ledarens arbetsmetoder och personlighet inverkar på arbetsgemenskapens dynamik samt kultur som i sin tur inverkar på organisationens effektivitet och resultat. Vid en ledarbedömning fokuserar vi på hur väl ledarens arbetsmetoder och personlighet lämpar sig för bolaget och dess utmaningar.

Ta kontakt